2. hitna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

GRADSKO VIJEĆE

Broj: 01-04-68/21

Datum:  19.02.2021. godine

 

Na osnovu člana 43. stav 2., člana 44. stav 4. i člana 45. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gradačac – prečišćeni tekst Poslovnika o radu («Službeni glasnik Općine Gradačac“, broj: 3/14, 6/15,2/19 i “Službeni glasnik Grada Gradačac”, broj 2/20), a u vezi sa članom 15. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj 1/19) i Zaključka Kolegija Gradskog vijeća od 19.02.2021. godine

 

S A Z I V A M

2. hitnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac, za dan 22.02.2021. godine (ponedjeljak) u sali za sjednice „Gradačačkog sajma“ u Gradačcu,  sa početkom rada u 15:00 sati

          Za sjednicu se predlaže sljedeći

 

D N E V N I    R E D:

  1. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izdavanju u zakup zemljišta radi organizovanja tržnice/pijace u k.o. Porebrice, putem licitacije, broj: 01-04-52/21, od 04.02.2021. godine.

 

S poštovanjem,

 PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG  VIJEĆA

Mehanović Hajrudin, prof., s.r.

 

gradacac.ba

Podijeli

PRETHODNA

Porastao broj zanemarenih srčanih udara

SLJEDEĆA

OBAVIJEST O OTVARANJU REKREATIVNOG BAZENA